કેસર કેરી તેના તેજસ્વી નારંગી રંગના પલ્પ માટે જાણીતી છે.

પ્રતિશાદ આપો